Pokémon Sprites/Gifs
just a blog with Pokémon gifs/sprites.

complexae:

Simone Rocha FW11
sadkiid:

no swag
Tumblr Cursors